Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

1. “MDPI” Open Access Journal

We are glad to announce the publication of the article entitled “Simulation of Radiation and Crop Activity in a Greenhouse Covered with Semitransparent Organic Photovoltaics” by the PHOTOKIPIA team at the “MDPI” Open Access Journal.

Click here to open the full document.

Funding
This research has been co-financed by the European Union and Greek national funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call RESEARCH-CREATE-INNOVATE (project code: T1EDK-01701).


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη δημοσίευση του άρθρου με τίτλο “Simulation of Radiation and Crop Activity in a Greenhouse Covered with Semitransparent Organic Photovoltaics” από Ερευνητικά Μέλη του Προγράμματος PHOTOKIPIA “MDPI” Open Access Journal.

Βρείτε εδω το πλήρες έγγραφο.

Χρηματοδότηση
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ελληνικούς εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΝΟTOMΩ (κωδικός έργου: T1EDK-01701).


2. 12o Εθνικό Συνέδριό για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Βρείτε εδω τα Πρακτικά του Συνεδρίου

Χρηματοδότηση
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ελληνικούς εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΝΟTOMΩ (κωδικός έργου: T1EDK-01701).

 

Co – financed by the European Union and Greek national funds through the Operational Programme “Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation”, under the call “RESEARCH-CREATE-INNOVATE” (project code: Τ1ΕΔΚ-01701)